Question-Answer Generation from Paragraph Text for Exam / Chatbotv0.1

AI เก็งคำถามคำตอบจากบทความอัตโนมัติ สำหรับการเก็งข้อสอบหรือสร้าง Chatbotตัวอย่าง

ไพธอนเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการตีความระดับสูงและมีวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษาคอมพิวเตอร์นี้สร้างโดย Guido van Rossum และเปิดตัวครั้งแรกในปี 1991 ปรัชญาการออกแบบของ ไพธอนคือเน้นรหัสในการอ่านด้วยการใช้ตัวอักษรช่องว่าง


ใส่บทความภาษาไทย เพื่อให้ AI สร้างคำถามและคำตอบอัตโนมัติ (Please insert some Thai Paragraph Text)

© 2013-2021 iApp Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Tel. 086-322-5858. E-mail: kobkrit@iapp.co.th