Thai Vehicle
License Plate
Image Recognition (LPR)
AI อ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ
How does it work?
อัปโหลดรูปภาพรถยนต์

อัปโหลดรูปภาพที่มีรถยนต์พร้อม
ป้ายทะเบียนรถหรือ รูปถ่ายป้ายทะเบียนรถ

รู้จำป้ายทะเบียนรถ

รู้จำป้ายทะเบียนรถ สามารถรู้จำ
เลขทะเบียนรถ จังหวัด ประเภทป้าย
ยี่ห้อของรถ รุ่นรถ สีรถ

ผลลัพธ์

แปลงรูปภาพอักษรบนป้ายทะเบียนรถ
และส่งข้อมูลกลับมาเป็น JSON Format

Thai Vehicel License Plate OCR Features
  • รู้จำป้ายทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ และสีรถ สามารถรู้จำได้ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ได้จากภาพนิ่ง และ CCTV Live Stream  • มีความแม่นยำในการอ่านป้ายทะเบียนรถมากกว่า 98.65%  • ความเร็วในการประมวลผลน้อยกว่า 2.5 วินาทีต่อภาพ  • Use Case
    usecase    ทดลองใช้งาน