Thai Text
Summarization
AI ย่อความภาษาไทยแบบเขียนขึ้นมาใหม่ได้เอง (Generative) อัตโนมัติ
ทดลองใช้งาน

กรุณาใส่ข้อความภาษาไทยที่ต้องการสรุป
ใส่บทความภาษาไทยที่นี่ :
* บทความ 615/799 ตัวอักษร
How does it work?
ใส่ข้อความ

ใส่เนื้อหาข้อความภาษาไทย
ที่ต้องการสรุปย่อข้อความ

Thai Text Summarization API

AI ประมวลผลย่อความได้อัตโนมัติ
สามารถกำหนดความยาวของผลการของ
การย่อความได้

ผลลัพธ์

ประโยคที่ย่อข้อความเรียบร้อยแล้ว
ในรูปแบบ JSON

Thai Text Summarization Features
 • สามารถย่อความข้อความภาษาไทยใด ๆ ได้อัตโนมัติ ในรูปแบบให้ AI เขียนขึ้นใหม่ (Generative AI) ไม่ได้ตัดส่วนของข้อความบางส่วนขึ้นมาตอบ (Extraction AI) โดยสามารถระบุความยาวของผลการ ย่อความได้ • ทดสอบด้วยการให้นำบทความข่าวเข้ามาทดสอบจำนวน 1,000 ข้อความ 90% ของผู้ทดสอบพบว่าบทความสรุปได้ถูกต้อง • ประมวลผลอยู่ที่เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 7 วินาที ต่อบทความ • Use Case
  usecase  การใช้และการจัดการคุกกี้
  บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัดมี การใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
  โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  Chatbot Widget Test