Question-Answer Generation
from Paragraph Text for Exam / Chatbot
AI เก็งคำถามคำตอบจากบทความอัตโนมัติ สำหรับการเก็งข้อสอบหรือสร้าง Chatbot
How does it work?
สร้างคำถามคำตอบ (FAQ) จากบทความ

สร้าง Chatbot หรือรายการคำถามคำตอบ (FAQ) จากบทความภาษาไทย

นำรายการคำถามคำตอบ (FAQ) ไปใส่ Chatbot Engine

สามารถนำเข้า Google Dialogflow หรือ Chochae Chatbot Engine ได้โดยง่าย

Chatbot พร้อมใช้งาน

ได้ Chatbot ที่สามารถตอบคำถามคำตอบที่หลากหลายจากบทความที่ใส่เข้าไป

Question-Answer Generation Features
 • สามารถสร้าง Chatbot จากบทความได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ • สามารถสร้างคำถามคำตอบได้อย่างแม่นยำสูงถึง 60% • สามารถให้มนุษย์กรองคำถามคำตอบที่ไม่ถูกต้องก่อนใส่ Chatbot ได้ • Use Case
  usecase  ทดลองใช้งาน

  ตัวอย่างข้อความที่ใช้ทดสอบ
  - ไพธอนเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการตีความระดับสูงและมีวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษาคอมพิวเตอร์นี้สร้างโดย Guido van Rossum และเปิดตัวครั้งแรกในปี 1991 ปรัชญาการออกแบบของ ไพธอนคือเน้นรหัสในการอ่านด้วยการใช้ตัวอักษรช่องว่าง
  ใส่ข้อความที่ต้องการที่นี่ :